กําแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนน มุมป้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ สร้าง ปรากฏหลักฐาน จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่ หาด ทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำแพง เมืองเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบ สันนิษฐานว่า มี การบูรณะกำแพง เมืองส่วนต่างๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้ง คง พยายามรักษาแนวกำแพงเดิมไว้

ใน พ.ศ.๑๙๕๐ สมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาตีล้านนาไทยได้ได้กวาดต้อนผู้ คน มาไว้ที่เมือง นครศรีธรรมราช ชาวล้านนาไทยจึงนำเอาแบบอย่างการ สร้างกำแพงเมืองมาจากเมืองเชียงใหม่ มาซ่อมกำแพงเมืองนครศรี ธรรมราชโดยทำเป็นกำแพงแบบปักเสาพูนดิน

ในราว พ.ศ. ๒๑๐๐ เมื่อชาวโปรตุเกสนำวิธีการสร้างแบบ ก่ออิฐและตั้งฐานปืนใหญ่เข้ามา กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ได้ถูดดัดแปลงเป็นกำแพงก่ออิฐขึ้นเพื่อให้เป็นป้อม ปราการที่แข็งแรง

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นายช่างวิศวกรและสถาปนิก ของฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทย จึงมีการสร้างกำแพงเมืองตามแบบ ชาโต (Chateau) กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชที่ เห็นอยู่ในปัจจุบัน จึง เป็นกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นสมัยพระนารายณ์มหาราช

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งตรง กับสมัยที่พระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) ครองเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีการซ่อมกำแพงอีกครั้ง

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ครั้งเป็นพระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวง สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช สั่งให้รื้อกำแพง เมืองซึ่งชำรุดแต่ยังคงเห็นรูปทรงและใบ เสมาชัดเจน เอาอิฐ มาทำถนนที่เลียบริมกำแพงด้านในทุกด้าน

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำการซ่อมกำแพงด้านทิศเหนือเพียงบาง ส่วน ใบเสมาและแนว ป้อมจึงยังคงปรากฏให้เห็น ส่วนด้านอื่น ๆ นั้น พังทลายเห็นเพียงซากอิฐหรือดินเท่านั้น

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเครื่องแสดงถึงความเก่าแก่ ควนแข็งแกร่ง ความ เจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืน ผ้ามีอาณาเขตดังนี้

    • ด้านทิศเหนือ กว้าง 11 เส้น 10 วา ปัจจุบันแนวซากกำแพงด้านนี้ ทิศตะวันออก จากวัดมุมป้อม ทิศตะวันตกจดมุมของเรือน จำกลางนครศรีธรรมราช มีคลองหน้าเมืองเป็นคู เมือง
    • ด้านทิศใต้ กว้าง 11 เส้น 10 วา ปัจจุบันแนวซากกำแพงเมืองด้าน นี้ ทิศตะวัน ออก จากโรงเรียอนุบาลโสภณวิทยา โรงเรียนเทคนิคพานิชยการโสภณ  ทิศ ตะวันตกจดหัวท่า มีคลองป่าเหล้าเป็นคูเมือง
    • ด้านทิศตะวันออก ยาว 55 เส้น 5 วา ปัจจุบันแนวซากกำแพงเมือง ด้านนี้ ทิศ เหนือ จากวัดมุมป้อม ทิศใต้จดโรงเรียนอนุบาลโสภณวิทยา โรงเรียนเทคนิคพานิชยการโสภณ  คูเมืองด้านนี้ตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนได้สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย
    • ด้านทิศตะวันตก ยาว 55 เส้น 5 วา ปัจจุบันแนวซากกำแพงเมืองด้านนี้ ทิศ เหนือจากมุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ทิศ ใต้จดหัวท่า มีคลองจากหัวท่า มาตามแนวกำแพงมาเลี้ยวขาวที่มุมเรือนจำเป็นคลองหน้าเมือง เป็นคูเมือง

ลักษณะกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

ความสูงถึง ยอดเสมา 15 ศอก  เชิงเทินหนา 22 ศอก ริมเชิงเทินสูง 2 ศอก  กำแพงลึก 8 ศอก มีป้อมทั้งหมด 10 ป้อม  แม่ไฟรองรับฐานกำแพงเป็นไม้ทองหลาง  บนเชิงเทินมีช่องปืนตลอดแนวโดยรอบ 4 ด้าน

ประตูกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

๑.    ประตูชัยเหนือ เดิม ชื่อประตูชัยศักดิ์ เป็น ประตูเมือง ด้านทิศเหนือ หรือด้าน หน้าเมือง อยู่ตรงเชิงสะพานนคร น้อยด้านใต้ในปัจจุบัน เดิมมีสะพาน หก สำหรับ เปิด ปิดได้เป็น ประตูขนาดใหญ่ช้างม้าพาหนะทุกชนิด ผ่านเข้าออกได้ ทางด้านเหนือมีประตูเดียว

๒.    ประตูชัยใต้ เดิมชื่อประตูชัยสิทธิ์ เป็นประตูเมืองด้าน ใต้ อยู่ตรงสี่แยก ประตูชัยในปัจจุบัน เป็นประตูที่มี ลักษณะเช่นเดียว กับ ประตูชัยเหนือ ทางด้านใต้มี ประตูเดียวเช่นกัน

๓.    ประตูลัก เป็นประตูแรกของกำแพงด้านตะวันออก นับมา ทางทิศเหนือ เป็นประตูขนาดเล็ก เรียกว่าประตูผี เพราะเป็นทางที่เอาศพ ออกไปนอกกำแพงเมือง เพราะห้าม นำศพ ออกทางประตูชัยเหนือ และใต้

๔.    ประตูโพธิ์ เป็นประตูที่สอง ของกำแพงด้านตะวันออก นับ มาจากทิศเหนือ

๕.    ประตูลอด เป็นประตูที่สามของกำแพงด้านตะวันออก นับ มาจากทิศเหนือ

๖.   ประตูพาน ยม (สะพานยม) เป็นประตูที่สี่ของกำแพง ด้านตะวันออก นับมา จากทิศเหนือ เรียกกันว่าประตูผี เช่นเดียวกับประตูลัก

๗.    ประตูท่าม้า เป็นประตูแรกของกำแพงด้านตะวันตก นับ มาจากทิศเหนืออยู่ ตรงข้ามกับประตูโพธิ์

๘.   ประตูนางงาม เป็นประตูที่สอง ของกำแพงด้าน ตะวันตก นับมาจากทิศเหนือ ตรงข้ามกับประตูลอด

๙.   ประตูท้ายวัง เป็นประตูที่สามของกำแพงด้านตะวันตก นับมาจากทิศเหนือ อยู่หลังศาลากลาง ด้านทิศใต้

๑๐.    ประตูท่าชี เป็นประตูที่ สี่ ของกำแพงด้านตะวันตก นับมาจากทิศเหนือ เป็นประตูผี เช่นเดียวกับ ประตูลัก อยู่ตรงข้ามกับประตูพานยม

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

มีกำแพงเมืองชั้นนอกอีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันพังทลายจนไม่ มีซาก อีกแล้วมี อยู่ทั้ง 4 ทิศ คือ
๑ กำแพงถมอยู่ทางทิศตะเหนือ บริเวณวัดกำแพงถมจนถึงบริเวณท่าแพปัจจุบัน
๒ กำแพงเซาอยู่ทางทิศตะวันตก บริเวณตำบลกำแพงเซาปัจจุบัน
๓ กำแพงโคกอยู่ทางทิศตะวันออก บริเวณทุ่งแพงโคก ตำบลท่าไร่ ปัจจุบัน
๔ กำแพงสูงอยู่ ทางทิศใต้ บริเวณบ้านแพงสูงหรือแคสูงปัจจุบัน

กำแพงเพชร : ค้นพบนิพพานที่ซ่อนอยู่

ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เที่ยว ตั้งแต่ชายหาดที่สวยงาม สถานที่ทางประวัตศาสตร์จนไปถึงอาหารแสนอร่อยและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คุณจะได้พบกับสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลาย ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยว มาค้นหานิพพานที่ซ่อนอยู่ได้ในกำแพงเพชร 

กำแพงเพชร เป็นเมืองที่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ระยะทางประมาณครึ่งทางระหว่างกรุงเทพไปเชียงใหม่ ดังนั้นจึงเป็นสถานที่เข้าถึงได้ง่ายคุณสามารถเลือกระหว่างทางไปพม่าหรือไปทางเหนือของประเทศไทยโดยใช้ สองแถว มินิแวน หรือรถบัส 

ที่กำแพงเพชรมีอะไรให้ชม 

ในนิพพานที่ซ่อนอยู่แห่งนี้ คุณจะได้พบกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีซากปรักหักพังของวัดในศตวรรษที่ 14 ถึง 16  ป้อมปราการเมือง และพระพุทธรูป องค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้อุทยานแห่งนี้เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ”เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร”  

สัมผัสกับของจริง ในต่างจังหวัดของประเทศไทยเมื่อคุณมาที่กำแพงเพชร เป็นสวรรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นจุดท่องเที่ยวที่คนไม่พลุกพล่านเมื่อเทียบกับสถานที่ยอดนิยมของสุโขทัยและที่อื่นๆ ของประเทศไทย

คนในท้องถิ่นเป็นมิตรและให้การต้อนรับที่อบอุ่นแก่นักท่องเที่ยว มารู้จักกับคนที่เป็นมิตรเหล่านี้ผ่านวัฒนธรรมและอาหารของพวกเขา สนทนากับพวกในวง “หมูกระทะ”  ที่ปรุงด้วยส่วนผสมต่าง ๆ ย่างบนเตาบาร์บีคิวขนาดเล็กหรือในหม้อไฟบนโต๊ะ

กำแพงเพชรยังขึ้นชื่อในเรื่องของกล้วยเล็กและกลม ที่เรียกว่า” กล้วยไข่” รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม คุณยังสามารถเติมท้องของคุณด้วยอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษ เช่น เฉาก๋วยที่เสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งเป็นของหวานสดชื่น

ไปสนุกกันที่ในเมืองเมื่อคุณได้เข้าร่วมงานเทศกาลที่มีสีสันซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สัมผัสกับเทศกาลแห่งจิตวิญญาณที่ “เทศกาลนบพระเล่นเพลง” ตะลึงไปกับว่าวสีสันต่างๆ ในเทศกาลว่าว “ชากังรา” นอกจากนี้คุณยังอิ่มหนำไปกับของกินแสนอร่อยและอาหารต้นตำรับใน “งานเทศกาลอาหารและก๋วยเตี๋ยว” 

การเดินทางไปยังกำแพงเพชร 

เนื่องจากอยู่ใกล้กับกรุงเทพและเชียงใหม่ การไปกำแพงเพชรนั้นง่ายและสะดวก มีการขนส่งหลายทางให้คุณได้เลือกใช้เพื่อไปยังนิพพานที่ซ่อนอยู่ ทางที่เร็วที่สุดเพื่อกำแพงเพชรคือไปโดยเครื่องบินเพราะใกล้กับสนามบินนานาชาติทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมือง 

เมื่อถึง คุณมีตัวเลือกมากมาย คุณสามารถขึ้นรถไฟและไปลงไปที่สถานีพิษณุโลกซึ่งคุณจะสามารถนั่งรถบัสไปยังกำแพงเพชรได้ นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารที่ออกเดินทางทุกชั่วโมงจากสถานีภาคเหนือของกรุงเทพ และจากเชียงใหม่ นั่งรถบัสใช้เวลาประมาณ 5ถึง 6 ชั่วโมง และค่าใช้จ่าย 204 ถึง 263 บาท

ถ้าคุณวางแผนที่จะไปโดยรถส่วนตัว กำแพงเพชรไปง่ายมากใช้ถนนสายหลัก 1   หรือ ถนนสายเอเชีย 1 ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจากสุโขทัย จากพิษณุโลกใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงครึ่ง